MN_BASE
MN_SPONSORS
MN_YEAR
MN_LANG
MN_GALERY
MN_COUNCIL
MN_PARLAMENT
MN_CLASS
MN_LOGIN

CHAKTERISTIKA OBORU ANGLICKÝ JAZYK VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU UNIVERZUM

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2, B1 a B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

S vyučovacím předmětem anglický jazyk děti začínají v 1. ročníku ve 2 hodinové dotaci týdně a pokračují tak i v ročníku 2. se stejným počtem hodin + 1 hodinou konverzace týdně.
Od 3. třídy se počet hodin zvyšuje na 4 + 1 hodina konverzace a to až do 9. ročníku. Od 8. ročníku je možné posílit výuku anglického jazyka o další 1 hodinu.
Výuka probíhá ve skupinách žáků v rámci jednoho ročníku. Do skupin jsou žáci zařazováni s ohledem na tempo, které bezpečně zvládají, schopnosti a potřeby. Skupiny pracují v jazykových učebnách, vybavených audiovizuální technikou. Výuku směřujeme k praktickým dovednostem. Náročnost a rozsah učiva použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volíme s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Výuka anglického jazyka v naší škole směřuje k praktickému používání angličtiny jako komunikačního prostředku. Ve výuce anglického jazyka využíváme prvky systému „Evropské jazykové portfolio“. Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka - do jaké míry si je osvojil) zaměřujeme na 5 základních oblastí cizího jazyka – poslech, rozhovory, samostatný ústní projev, čtení a psaní.

Na I. stupni představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání a směřuje k vykonání jazykové zkoušky Starters.

Jde nám především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost soustřeďujeme na osvojení zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Metody a formy práce máme založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuku propojujeme s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebíráme některé techniky a obohacujeme je novými prvky, využíváme nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky zařazujeme i vhodné programy na PC. Snažíme se rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu, invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

Na II. stupni jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků.

Pozornost věnujeme rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Prohlubujeme povědomí žáků o kultuře cizích zemí. Podporujeme další rozvíjení komunikačních dovedností žáků v účasti na zahraničních jazykově poznávacích zájezdech.
Jazykově nadané žáky připravujeme na 3 druhy mezinárodních cambridgeských zkoušek, organizovaných syndikátem Cambridge ESOL, který je součástí britské univerzity Cambridge.
Tyto mezinárodní zkoušky jsou uznávané na celém světě a získané certifikáty mají celoživotní platnost. Jsou organizovány ve spolupráci s British Council, jedinou organizací v České republice, která tyto zkoušky nabízí.
Žáci 5. ročníku se připravují na úspěšné složení zkoušky YLE/Young Learners English/Movers. Tato zkouška je pro žáky objektivním potvrzením znalostí získaných v hodinách anglického jazyka a představuje ideální úvod do světa cambridgeských zkoušek, zejména tím, že je pozitivně motivuje k dalšímu studiu angličtiny.
V 6. ročníku se žáci připravují na zkoušku KET/Key English Test/, jejíž úspěšné složení je předpokladem přípravy na vyšší úrovně, zkoušku PET/ Preliminary English Test/ a FCE /First Certificate in English/ jejíchž příprava probíhá v 8. a 9. ročníku.
Podrobnější informace o mezinárodních zkouškách naleznete na www.britishcouncil.cz.

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionProŠkoly.cz
© jpsk 2012