ONLINE škola
Přijímací řízení do 6. třídy 2024/2025: Děkujeme všem za účast a gratulujeme přijatým...   Číst celé
Den otevřených dveří: plánujeme na středu  6. 3. 2024 od 17:00 do 18:00 hodin. O...   Číst celé
ZÁPIS do 1. třídy 2024/2025: bude 3. dubna 2024 po předchozí registraci (podání žádosti) a...   Číst celé
(přejít na zprávy)

Základní informace o škole

Soukromá ZŠ UNIVERZUM s.r.o., se sídlem Českolipská 373, Praha 9

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, sp. zn. C52364
IČ: 251 320 83
Tel.: 283061581
E-mail: kancelar@zsuniverzum.cz
www.zsuniverzum.cz
Číslo účtu: 240707339/0800
Roční školné: 30 000 Kč

Charakteristika základní školy, výchovně vzdělávací koncepce

Základní škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na individuální zvláštnosti dětí a výuku v přátelské atmosféře. Usilujeme o dosažení nejlepších studijních výsledků, které odpovídají schopnostem dětí.
Zpracovali jsme vlastní jazykovou koncepci orientující nadané žáky na intenzivní výuku anglického jazyka s cílem složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve formě certifikátu vydávaného syndikátem Cambridge ESOL.
Zkoušky v ČR organizuje jazyková škola British Council, která je součástí britské univerzity Cambridge. Ve 3. - 9. ročníku mohou naši žáci složit tyto zkoušky YOUNG LEARNERS-STARTERS, MOVERS, KET, PET a FCE.
Tato vzdělávací koncepce do značné míry zohledňuje individuální schopnosti žáků a počítá s individuální jazykovou přípravou nadaných dětí.
Snahou školy je provokovat ve všech žácích tvořivé osvojování si vědomostí a praktických dovedností, vést je k pozitivnímu sebepojetí.

K naplnění vzdělávací koncepce využíváme zejména:

 1. Před přijetím do 1. třídy budoucí prvňáčkové absolvují test školní zralosti. Součástí přijetí každého nového žáka do ostatních ročníků je orientační psychologické posouzení žákových schopností a studijních předpokladů. S rodiči otevřeně probereme vše, co se týká dítěte. Seznámíme rodiče s naší koncepcí a oboustranně zvážíme, zda jsme schopni seriozně naplnit rodičovská očekávání, zda rodiče naši koncepci akceptují.
 2. Snížený počet žáků ve třídě (18 dětí). Nízký počet žáků ve třídě umožňuje učiteli individuální přístup ke každému žáku a zvolení optimálních metod výuky.
 3. Dělení tříd na skupiny ve všech hodinách anglického jazyka a v některých hodinách českého jazyka a matematiky.
 4. Sledování žáků školním psychologem vedoucí k:
  • doporučení výchovně vzdělávacích metod ve vztahu k individualitě dítěte se snahou o dosažení nejlepších výsledků odpovídajících žákovu intelektu a vlohám
  • vytipování vhodných profesí a doporučení typu dalšího vzdělávání (profesionální orientace)
 5. Aktivní spolupráce pedagogických pracovníků, psychologa a rodičů při výchově a vzdělávání dětí s cílem zajistit individuální přístup ke každému dítěti.
 6. Individualizace vyučování na I. a II. stupni:
  • individuální práce s dítětem talentovaným, případně zaostávajícím (třídní učitel, vyučující daného předmětu, psycholog)
  • pro jazykově nadané děti intenzivní výuka anglického jazyka po po celou dobu školní docházky
  • základní a rozšířené učební plány
 7. Uplatňování nejnovějších poznatků z oboru pedagogiky a psychologie ve školní práci.
 8. Nabídka individuálních nápravných programů pro děti zdravotně oslabené, pro děti s poruchami učení.
 9. Vstřícná, konstruktivní, otevřená diskuse s žáky a rodiči.

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit na škole:

konverzace v anglickém jazyce (příprava na ústní část jazykových zkoušek - od 5. třídy s rodilým mluvčím)
English Box - hravé odpoledne s rodilým mluvčím a paní učitelkou aj (1. - 4. třída)
Cooking Club - kroužek vaření s aj (od 4. třídy)
Green Team - přírodovědný kroužek s rodilým mluvčím (od 5. třídy)
individuální hra na hudební nástroj (flétna, klavír, kytara)
výtvarný kroužek
keramika
mozkolam
stolní tenis
sportovní hry
logopedická péče
nápravy specifických poruch učení
příprava na vyučování (český jazyk, matematika)
příprava k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky

Filozofie školy:

Vytváření bezstresového, tvůrčího, podnětného, kamarádského prostředí, budování pozitivního vztahu ke škole, ke vzdělávání.
Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025