Základní informace o škole

logo

Soukromá ZŠ UNIVERZUM s.r.o., se sídlem Českolipská 373, Praha 9

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, sp. zn. C52364
E-mail: kancelar@zsuniverzum.cz
www.zsuniverzum.cz
GDPR pověřenec (ochrana osobních údajů): poverenec@zsuniverzum.cz
Datová schránka: em6sje2
Číslo účtu: 240707339/0800
Roční školné: 40 000 Kč

Charakteristika základní školy, výchovně vzdělávací koncepce

Základní škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na individuální zvláštnosti dětí a výuku v přátelské atmosféře. Usilujeme o dosažení nejlepších studijních výsledků, které odpovídají schopnostem dětí.
Zpracovali jsme vlastní jazykovou koncepci orientující nadané žáky na intenzivní výuku anglického jazyka s cílem složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve formě certifikátu vydávaného Cambridge ESOL.
Zkoušky v ČR organizuje jazyková škola British Council, která je součástí britské univerzity Cambridge. Ve 4. - 9. ročníku mohou naši žáci složit tyto zkoušky YOUNG LEARNERS-STARTERS, MOVERS, KET, PET a FCE.
Tato vzdělávací koncepce do značné míry zohledňuje individuální schopnosti žáků a počítá s individuální jazykovou přípravou nadaných dětí.
Snahou školy je provokovat ve všech žácích tvořivé osvojování si vědomostí a praktických dovedností, vést je k pozitivnímu sebepojetí.

K naplnění vzdělávací koncepce využíváme zejména:

 1. Snížený počet žáků ve třídě (obvykle 18 - 20 dětí). Nízký počet žáků ve třídě umožňuje učiteli individuální přístup ke každému žáku a zvolení optimálních metod výuky.
 2. Dělení tříd na skupiny ve všech hodinách anglického jazyka a v některých hodinách českého jazyka a matematiky.
 3. Sledování žáků školním psychologem vedoucí k:
  • doporučení výchovně vzdělávacích metod ve vztahu k individualitě dítěte se snahou o dosažení nejlepších výsledků odpovídajících žákovu intelektu a vlohám
  • vytipování vhodných profesí a doporučení typu dalšího vzdělávání (profesionální orientace)
 4. Aktivní spolupráce pedagogických pracovníků, psychologa a rodičů při výchově a vzdělávání dětí s cílem zajistit individuální přístup ke každému dítěti.
 5. Individualizace vyučování na I. a II. stupni:
  • individuální práce s dítětem talentovaným, případně zaostávajícím (třídní učitel, vyučující daného předmětu, psycholog)
  • pro jazykově nadané děti intenzivní výuka anglického jazyka po po celou dobu školní docházky
  • základní a rozšířené učební plány
 6. Uplatňování nejnovějších poznatků z oboru pedagogiky a psychologie ve školní práci.
 7. Nabídka individuálních nápravných programů pro děti zdravotně oslabené, pro děti s poruchami učení.
 8. Vstřícná, konstruktivní, otevřená diskuse s žáky a rodiči.

Školné:

Školné zahrnuje provoz školy a školního poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence). Dále všechny učebníce a pracovní sešity vyjma anglického a německého jazyka, příp. materiálů, které jsou potřeba během zájmových aktivit.

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit na škole:

Družina pro žáky 1. - 4. třídy (zpravidla od 7,15 do 17,00 hodin)
Konverzace v anglickém jazyce (příprava na ústní část jazykových zkoušek - od 5. třídy s rodilým mluvčím)
English Box - hravé odpoledne s rodilým mluvčím a paní učitelkou aj (1. - 4. třída)
Cooking Club - kroužek vaření s aj (od 4. třídy)
Green Team - přírodovědný kroužek s rodilým mluvčím (od 5. třídy)
Badatelé - zábavné bádání (kroužek pro děti od 6. - 9. třídy)
individuální hra na hudební nástroj (flétna, klavír, kytara)
výtvarný kroužek
keramika
mozkolam
stolní tenis
sportovní hry
logopedická péče
nápravy specifických poruch učení
příprava na vyučování (český jazyk, matematika)
příprava k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky
(cena v rozpětí od 1.000,-  do 2.800,- Kč / pololetí / položku výše)

Další aktivity:

Škola organizuje školy v přírodě, školy v přírodě s plaváním, lyžařské výcviky, výlety, exkurze, jazykové zahraniční výjezdy, návštěvy divadel, besedy a další aktivity vztahující se ke vzdělávání žáků. Žáci pro rodiče chystají vánoční jarmarky, velikonoční výtvarné dílny, zahradní slavnosti, výstavy, na kterých se neformálně setkávají žáci, rodiče i učitelé školy.

Filozofie školy:

Vytváření bezstresového, tvůrčího, podnětného, kamarádského prostředí, budování pozitivního vztahu ke škole, ke vzdělávání.
 

Stravování:

Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně Gymnázia Českolipská (cca 50,- Kč / oběd). Jídelna nevaří dietní stravu.

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
verze: e2020
© jpsk 2012
ZÁPIS 2021 na školní rok 2021/2022