General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

GDPR pověřenec (ochrana osobních údajů): poverenec@zsuniverzum.cz

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejímž účastníkem jsou rodiče výše uvedeného žáka Školy (Smlouva o zajištění základního vzdělání za úplatu), uvedený žák Školy a Škola. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je dále nezbytné pro splnění právních povinností, ke které je Škola jako správce a zpracovatel osobních údajů povinna, a to ve vztahu zejména k MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy, OSPOD, PPP či SPC (týká se žáka). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je potřebné i v rámci zpravodajské licence (týká se jména a příjmení, fotografie) pro informace o úspěších žáků a aktivitách Školy a jejich žáků na školním webu, školním facebookovém profilu a školním časopise, pro vystavování projektů a výtvarných děl žáků v prostorách Školy.
Při vyžadované součinnosti  třetích osob v rozsahu přenosu osobních údajů k tomu potřebných (např. výjezdy žáků - jazykové, pobytové, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, jazykové zkoušky, pojištění, doprava) správce poskytuje zejména údaje jako jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví či informace o speciálních vzdělávacích potřebách žáka Školy. Rozsah přenusu informací je poskytován na základě objednané služby rodičem.

Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je naplnění výše uvedených účelů, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025