ŠPP - školní poradenské pracoviště

V Soukromé základní škole UNIVERZUM zajišťuje ŠPP - školní poradenské pracoviště poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují, jejich činnosti se prolínají.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 v platném znění, dále z dalších právních předpisů k činnosti školního psychologa, školního speciálního pedagoga a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholožka školy je dále vázána povinností mlčenlivosti a Etickým kodexem práce školních psychologů.
Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogy, i dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP,  SVP, SPC).
Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

Školní vzdělávací program: UNIVERZUM, 1. 9. 2022

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Smolařová, MBA

Školní psycholožka: Mgr. Ilona Blažková

Výchovná poradkyně: Mgr. Ilona Blažková - poradenství, Kateřina Manďáková - evidence, přihlášky, zápis. lístky

Metodička prevence: Mgr. Markéta Smolařová, MBA


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025