Metodik prevence

• Vytváření, revize a realizace MPP
• Spolupráce s odborníky
• Koordinace tematických programů
• Konzultační činnost

Mgr. Markéta Smolařová, MBA marketa.smolarova@zsuniverzum.cz

Prevence
Krátkodobé cíle
• Reakce a řešení aktuálních situací vznikajících v běžném provozu školy a životě dětí.
• Mapování a posilování pozitivního školního klimatu jednotlivých tříd do efektivních pracovních týmů, s prostorem pro otevřenou komunikaci a samostatné rozhodování žáků tam, kde je to možné.

Dlouhodobé cíle
• Vítaná je pozitivní změna v postojích a hodnotách žáků v současné společnosti (posilování tradičních hodnot jakými jsou zdravý způsob života, zodpovědnost, přátelství, tolerance, společenské normy, čest atp.).
• Podporování dětí ve vnímání vlastních pocitů, vytváření prostoru pro jejich verbální či neverbální vyjádření, snaha o formulování vlastního názoru a potřeb jednotlivých dětí, ale i třídních kolektivů.


Primární prevence školy je tvořena třemi základními pilíři. Jedná se o prevenci:
1) Nespecifická primární prevence
2) Specifická primární prevence – interní
3) Specifická primární prevence – externí

Cílem nespecifické primární prevence je posílení individuality a pozitivní rozvoj dětí při zachování důrazu na týmovou spolupráci, celkový harmonický rozvoj osobnosti žáků, přímé působení školy – během vyučovacích a třídnických hodin, podporováním přátelského klimatu a spolupráce dětí, práci školního parlamentu, spolupráci s rodiči atp.

• Adekvátní zpracování ŠVP včetně obsáhlé nabídky odpoledních zájmových aktivit.
• Bezpečně na internetu – zavedení hodiny informatiky od 4. třídy, kdy děti mj. seznamujeme s prostředím internetu a jeho zdravým využíváním.
• Projektové dny  min. 1 den  za měsíc (častěji dle potřeby).
• Průběžné mapování klima tříd.
• Péče školní psycholožky.
• Schránka na dotazy.
• Výjezdy: výlety, tematicky zaměřené školy v přírodě, lyžařské zájezdy, jazykové pobyty, stmelovací kurzy.
• Snažíme se o intenzivní kontakt s rodiči i na neformální rovině, pořádáme různé jarmarky, trhy, slavnosti, tak aby měli rodiče a učitelé možnost setkání během bezproblémových a uvolněných situací.
• Kázeňské sešity – byly zavedeny k detailní evidenci a posílení důslednosti práce pedagogických pracovníků, mají informační charakter a mohou tak napomoci při spolupráci s rodiči a konkrétní nápravě vyskytovaného negativního jevu žáka. Neslouží tedy pouze jako represivní nástroj, jak se může na první pohled jevit. Dodržujeme zásadu zápisu do kázeňského sešitu, do ŽK pouze v akutní situaci, v tomto případě pak provede zapisující učitel i záznam do kázeňského sešitu, aby při schůzce s rodiči či na konzultacích byla evidence práce žáků kompletní.

Specifická primární prevence – interní tzv. prožitková prevence
Cílem specifické primární prevence je seznámení a eliminace konkrétního patologického fenoménu zejména prožitkově během tematicky zaměřených Projektových dní, realizovaných formou komunitního kruhu během dopoledních cílených programů zakončených reflexí, které vede školní psycholožka zpravidla za účasti třídního učitele či dalších pracovníků školy či externistů. Tyto projektové dny jsme zařadili do plánu školy v rozsahu jednoho setkání za měsíc, vyučovací hodiny před a po programu nejsou odvolány. V případě zjištění problémů nebo vyžaduje-li si to situace ve třídě je možné jejich počet navýšit. Po programu zaznamenává školní psycholožka zprávu o průběhu setkání a ukládá do dokumentů třídy. V případě, že program vede na vlastní žádost učitel sám, provede záznam (osnova projektového dne, cíle, závěr), který předá během konzultace školní psycholožce k archivaci.
Dílčí cíle jednotlivých setkání jsou specifikované předem (viz níže), primárním cílem projektových dní je zejména rozvoj komunikačních dovedností, sebepoznání, sebehodnocení a týmová spolupráce – snažíme se podporovat tzv. férového žáka Univerza.

Specifická primární prevence - externí
Jedná se zejména o informační preventivní programy Útvaru prevence Městské policie (zpravidla 5. – 9. třída), útvaru Policie ČR (zpravidla 1. – 9. třída), programy společnosti BESIP a dalšími programy zaměřenými na dopravní výchovu, dále na podporu první pomoci či ve spolupráci s jinými externími spolupracovníky zaměřenými na specifickou primární prevenci  např. Odyssea a dalšími.


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025