Výchovná poradkyně

Poskytuje konzultační činnosti, eviduje a koordinuje přihlášky a odchody na SŠ (spolupracuje se SŠ)

Kateřina Manďáková, e-mail: katerina.mandakova@zsuniverzum.cz

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ pro školní rok 2020/2021

Zveřejnění kritérií

obory s talentovou zkouškou                                   do 31. 10. 2019

ostatní obory                                                            do 31. 1. 2020

Odevzdání přihlášek

obory s talentovou zkouškou (+ konzervatoř)          do 30. 11.2019

ostatní obory                                                            do 1. 3. 2020

Talentové přijímací zkoušky

TPZ do oboru vzdělání s talentovou zkouškou         dva termíny v období 2. – 15. 1. 2020

TPZ konzervatoř                                                        dva termíny v období 15. – 31. 1. 2020

TPZ gymnázium se sportovní přípravou                   dva termíny v období 2. – 15. 2. 2020

Jednotné přijímací zkoušky

čtyřleté obory (včetně nástavbového studia)          14. + 15. 4. 2020

6letá a 8letá gymnázia                                              16. + 17. 4. 2020

Náhradní termín                                                       13. + 14. 5. 2020

SZŠ UNIVERZUM na vyžádání zajistí

formulář přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky      30. 1. 2020 (s pololetním  vysvědč.)

formulář přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou     na vyžádání během listopadu 2019

termín odevzdání vyplněné  přihlášky na Univerzum k potvrzení        12. 2. 2020

1 ks zápisový lístek                                                                          

Přihlášky na SŠ

Přihlášky (2ks) na SŠ vydává žákům naše škola spolu s pololetním vysvědčením. Zájemci o studium na SŠ s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu

Vypisuje 2 střední školy (bez preferencí) či 1 střední školu dvakrát. IDENTICKY!

Po vyplnění vrátí zpět na Univerzum (termín: 12. 2. 2020), kde přihlášku potvrdíme a vrátíme uchazeči spolu se zápisovým lístkem.

Doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (jazykové zkoušky, umístění v okresních kolech olympiád). Některé školy vyžadují lékařské potvrzení.

Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou SŠ nejpozději v termínu uvedeném výše. (doporučujeme nechat si potvrdit kopie)

Před přijímací zkouškou obdrží každý uchazeč od konkrétní SŠ pozvánku.

Zápisový lístek - potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole.

odevzdá nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (neplatí to v případě, že chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat později na základě odvolání. V tomto případě je možné zápisový lísek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu)

Zápisový lístek podléhá evidenci!!! V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení zákonného zástupce s OVĚŘENÝM PODPISEM (podpis uchazeče i zákonného zástupce) a poplatku.

Odvolání - nejpozději do 3 PRACOVNÍCH dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Povinností zákonného zástupce je dodat do SZŠ Univerzum kopii o rozhodnutí o přijetí.


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2022 na školní rok 2022/2023