Školní psycholožka

Mgr. Ilona Blažková pracuje na ZŠ Univerzum jako školní psycholožka. Dětem, rodičům a učitelům pomáhá nejčastěji v těchto oblastech.

 • posuzování odkladu školní docházky,
 • psychodiagnostika (např. intelektové schopnosti, jazykový vývoj, grafomotorika, SPU, testy osobnosti a sociálních vztahů atd.)
 • podpora dětí se specifickými vzdělávacími požadavky (např. SPU)
 • spolupráce na vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • kariérní poradenství
 • diagnostika studijních předpokladů
 • metodická podpora učitelům
 • péče o třídní klima, podpora a rozvoj vztahů v dětské skupině
 • psychologická podpora dětem při individuálních obtížích
 • psychologická a poradenská podpora rodičům
 • řešení výchovných a vzdělávacích obtíží a problémů
 • metodické činnosti – učitelé, uvádění nových ped. pracovníků
 • Potřebujete se poradit v některé z výše uvedených oblastí? Můžete si dohodnout termín individuální konzultace.

Pracovní rozvrh:
PO -
ÚT 9:00 –15:00
ST 9:00 – 15:00
ČT 9:00 – 15:00
PÁ -

Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholožka školy je vázána povinností mlčenlivosti a Etickým kodexem práce školních psychologů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Generální souhlas rodičů s činností psychologa školy je k podpisu v kanceláři školní psycholožky.

budoucí prvňáčci

Milí rodiče,

Vaše děti nastoupí od září do základní školy. U zápisu nám ukázaly, že jsou velice šikovné a hodně toho už umí. A co neumí, to se naučí ve škole.  Všechno má svůj čas a není třeba děti před vstupem do školy nějak pravidelně vyučovat. Přesto Vám chceme nabídnout pár univerzálních doporučení, která mohou dětem start ve škole ulehčit.

Rozvoj grafomotoriky -  pomůže lepšímu osvojování psaní

-        Směřujte děti ke správnému sezení a držení těla při psaní. Vhodná je dostatečně vysoká (polohovatelná) židle, ideálně neotočná, bez koleček.

-        Povzbuzujte děti ke správnému úchopu psacího náčiní. Na malování jsou ideální tlusté pastelky, trojhranné. Násadky na pero nebo pera s uzpůsobeným držátkem pomáhají správnému úchopu.

V některých případech je třeba ruku před samotným formálním nácvikem psaní uvolnit. Je třeba uvolnit rameno, loket i zápěstí. Pozitivní vliv na uvolnění ruky před psaním má háčkování, pletení a gumičkování.  Kromě rozvoje grafomotoriky v tomto případě rozvinete i tvořivost a trpělivost dětí, která se jim bude ve škole hodit.  Rovněž práce s drobným materiálem (korálky, mozaiky, nebo modelína /obyčejná i inteligentní na odstranění tenze/) jemnou motoriku obohatí.  Je dobré také nechat děti kreslit na tabuli, jiné svislé plochy nebo na velké plochy papíru na zdi nebo na zemi, kreslit klacíky do písku a křídou na zem. Na trhu je i řada publikací, které se rozvoji grafomotoriky věnují.  Seženete je v knihkupectvích. Z velké nabídky doporučujeme např. tyto:

 „Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky“ – Jiřina Bednářová, Richard Šmarda, DYS –centrum, Praha.

„Co si tužky povídaly. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let“ – Jiřina Bednářová, Edika

„Na návštěvě u malíře, grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let“ Jiřina Bednářová, 3. díl. Edika.

„Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní“ – Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, Cpress

„Malá škola pro předškoláky 1“ – Iva Nováková, Pierot

„Mezi námi pastelkami, Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let“, Jiřina Bednářová, 1, díl

 

Rozvoj jazykových schopností – pomůže lepšímu osvojování čtení, psaní a učení obecně

Dostatečně rozvinuté jazykové schopnosti jsou jedním z nejdůležitějších prediktorů úspěchu v osvojování čtení, psaní a později dalších předmětů. Pokud Vaše dítě navštěvuje logopedii v důvodu vývojové dyslálie, vývojové dysfázie nebo jiných poruch řeči -  doporučujeme v této péči vytrvat a řečový rozvoj systematicky podporovat.  Na druhou stranu výslovnost R a Ř se fyziologicky upevňuje až mezi pátým a šestým rokem.

Pro začátek výuky čtení a psaní je důležitá jazyková analýza a syntéza. Postupujte od větších celků k menším, tedy od slov ke hláskám.  Cvičte s dětmi jejich schopnost identifikovat počet slov ve větě. Později cvičte rozkládání slov na slabiky a jednotlivé hlásky. Rozkládání můžete podpořit vytleskáváním nebo dotykem brady na hřbet ruky. Později zkuste slabiky a hlásky zaměňovat za jiné, přehazovat je. Hrajte s dětmi slovní kopanou – identifikace poslední a první (slabiky) hlásky ve slově.  Nejdříve se slabikami a potom s hláskami.

Je vhodné posilovat u dětí jejich schopnost opakovat slova.  Začněte nejdříve u slov kratších se známým významem. Potom zadávejte dětem slova delší. V další fázi mohou děti opakovat slova vymyšlená. Můžete si zahrát hru na začarovaná slova a vymýšlet vlastní nová slova. Jejich bezchybné zopakování je důležitým ukazatelem správného vývoje. Na opakování slov můžete navázat hrou, ve které budete opakovat celé věty. Postupujte opět od kratších vět k delším.

Rozvoj porozumění mluvené řeči je příprava na čtení s porozuměním

Výzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti a jejích rizik (dyslexie, dysortografie atd.) identifikovaly jako pozitivně působící faktor pravidelné společné předčítání rodičů s dětmi. Čtěte svým dětem pravidelně (alespoň 15 minut denně). Čtení doplňujte otázkami po významu přečteného a rozhovorem o ději.  Rozvíjíte tak nejenom jazykové schopnosti dětí (slovní zásobu, porozumění), ale i fantazii, poznávací schopnosti a záměrnou pozornost dětí. V neposlední řadě společné čtení podporuje i vzájemný vztah rodičů a dětí.  Řečový projev můžete rozvíjet i rozhovorem nad obrázky.

Některé doporučené publikace:

„Kdo to je, co to je, jakpak se to jmenuje?  Pro děti od 3 – 6 let. Učíme se s předškoláky.“ Martina Drijverová, Vojtěch Otčenášek.

„Sluchové vnímání“ – Jiřina Bednářová

„Mezi námi předškoláky, Všestranná příprava dítěte do školy“ – Jiřina Bednářová, Computer Press, 2011

„Trénink jazykových schopností podle Elkonina I.“ – kurz podpory dětem (PPP, SPC, MŠ)

 

Rozvoj matematických představ a logického uvažování

Této oblasti je většinou věnována poměrně velká pozornost již v mateřských školách. Před vstupem do školy by dítě mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace. Můžete s dětmi trénovat tyto schopnosti:

1.       Představa o čísle (ukázáno na předmětech nebo prstech);

2.       Počítání po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje určitý počet, znalost číselné řady alespoň do pěti (deseti).

3.       Porovnání počtu, velikosti (více – méně, větší – menší)

4.       Rozpoznávání základních geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdelník, )

5.       Třídění a seskupování předmětů dle daného kritéria (barvy, tvaru, velikosti)

6.       Řešení jednoduchých problémů, hádanek, rébusů, labyrintů…

7.       Chápání časoprostorových pojmů (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes, zítra), chápání pojmů k označení velikosti a hmotnosti (např. dlouhý, krátký, vysoký, nízký, lehký, těžký atd.)

 

 Na trhu je i řada publikací, které rozvíjejí logické myšlení dětí.  Vybrat si můžete z celé řady, my Vám doporučujeme např. tyto publikace:

„Počítání soba Boba, cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení“ – Jiřina Bednářová, 1. díl

„Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let. Jak krtek Barbora pomohl objevit poklad, 3. díl“ – Jiřina Bednářová

 

Věříme, že Vám naše doporučení pomohou a usnadní zvládat některé nároky spojené s nástupem do základní školy.  V případě otázek nebo pochyb můžete kontaktovat školní psycholožku Helenu Franke.


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025