>> Starters | Movers | KET | PET | FCE | Advanced |

CHARAKTERISTIKA OBORŮ ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU UNIVERZUM

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk. Obor Další cizí jazyk reprezentuje vyučovací předmět Německý jazyk.

Jejich postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2, B1 a B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Požadavky na vzdělávání v německém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu anglický jazyk

Během 1. a 2. třídy se žáci s angličtinou setkají zpravidla 2 vyučovací hodiny týdně během povinné hodiny anglického jazyka, případně na dalších nepovinných aktivitách.

Od 3. třídy se počet hodin zvyšuje na 4 + 1 hodina (nepovinné) konverzace a to až do 5. ročníku. Od 6. ročníku je konverzace v anglickém jazyce povinná.

Od 1. do 5. třídy zařazujeme i vstup rodilého mluvčího do nejazykového předmětu.

Na I. stupni představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde nám především o probuzení zájmu žáka o studium anglického jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost soustřeďujeme na osvojení zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Metody a formy práce máme založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuku propojujeme s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebíráme některé techniky a obohacujeme je novými prvky, využíváme nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky zařazujeme i vhodné programy na PC. Snažíme se rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu, invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

Na II. stupni jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Pozornost věnujeme rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Prohlubujeme povědomí žáků o kultuře cizích zemí. Podporujeme další rozvíjení komunikačních dovedností žáků v účasti na zahraničních jazykově poznávacích zájezdech.

Jazykově nadaní žáci mohou své znalosti ověřit na mezinárodních cambridgeských zkouškách, organizovaných Cambridge ESOL, který je součástí britské univerzity Cambridge. Tyto mezinárodní zkoušky jsou uznávané na celém světě a získané certifikáty mají celoživotní platnost. Jsou organizovány ve spolupráci s British Council.

Žáci 5. ročníku mohou složit certifikát YLE/Young Learners English/Movers. Tato zkouška je pro žáky objektivním potvrzením znalostí získaných v hodinách anglického jazyka a představuje ideální úvod do světa cambridgeských zkoušek, zejména tím, že je pozitivně motivuje k dalšímu studiu angličtiny.

Od 6. ročníku se žáci mohou připravovat na zkoušku KET/Key English Test/, jejíž úspěšné složení je předpokladem přípravy na vyšší úrovně, zkoušku PET/ Preliminary English Test/, případně FCE /First Certificate in English/ jejíchž příprava probíhá v 8. a 9. ročníku.

Podrobnější informace o mezinárodních zkouškách naleznete na www.britishcouncil.cz.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje od 6. do 9. třídy, vždy dvě hodiny týdně.

Od 8. ročníku nabízíme nepovinnou podporu výuky německého jazyka o další 1 hodinu určenou pro přípravu žáků na jazykové zkoušky Fit in Deutsch A1 a A2, případně čtenářský klub.

Náplní výuky německého jazyka v šesté třídě je vzbudit v žácích zájem o studium tohoto jazyka, uvědomění důležitosti a významu druhého cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Důraz klademe také na kulturu a reálie německy mluvících zemí. Jazyk vyučujeme komunikační formou, žáci se od samého začátku učí vyjadřovat v jednoduchých větách týkajících se běžných každodenních situací. Zároveň zapojujeme do výuky projekty, hry, aktivity a poslechová cvičení, včetně písniček v interpretaci rodilých mluvčích.

V dalších ročnících postupně prohlubujeme rozvoj všech řečových dovedností, stejně jako znalosti o kultuře německy mluvících zemích. Ty podporujeme také nabídkou zahraničních zájezdů (Německo - Drážďany, Berlín, Švýcarsko, Rakousko).

V osmé a deváté třídě se zájemci mají možnost připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky, kde získají celoživotní a celosvětově platný certifikát. Zkoušky se konají v Goethe-Institutu v Praze.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Uživatel základů jazyka. Jedná se o zkoušku z němčiny určenou pro děti a mládež ve věku 10 - 16 let. Absolvováním této zkoušky prokazují, že rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím a umí je používat, dokáží klást jednoduché otázky a odpovídat, o něco poprosit a na prosbu reagovat. Zvládnou se jednoduchým způsobem domluvit v každodenních situacích.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Zkouška z němčiny pro mládež ve věku od 12 do 16 let. Absolvent této zkoušky rozumí známým každodenním výrazům, větám a často používaným obratům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Dorozumí se v jednoduchých situacích, v nichž se jedná o výměnu informací o běžných a známých tématech, umí jednoduchým způsobem popsat záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

English Visits

1391678063.jpgje rozšíření výuky anglického jazyka v 1. až 5. třídě o vstupy rodilého mluvčího do nejazykových hodin (hodina týdně v každé třídě) zpravidla za přítomnosti učitelů daného předmětu, kteří zajišťují jazykovou a obsahovou podporu pro žáky. Vstupy realizujeme v hodinách  pracovních činností, výtvarné a tělesné výchovy na I. stupni. Od žáků se očekává, že budou schopni v těchto hodinách reagovat, vstřebávat látku a ústně i písemně se vyjadřovat. Cílem těchto vstupů je zpracovaný tematický projekt v anglickém jazyce, který děti budou prezentovat před ostatními spolužáky. Žáci 6. - 9. třídy se setkají s rodilým mluvčním během povinné konverzace, která respektuje dělení na skupiny podle rozřazení na hodiny anlického jazyka.

English Box

1391678230.jpgje odpolední hodinový program vedený zábavnou formou, při které se aktivity rychle střídají a děti zapojují rozdílné smysly. Při hodinách malují, zpívají, pohybují se a pracují. Nemají však pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Osvojují si "Everyday English", učí se rychle a spontánně reagovat na otázky. Zdokonalují se v intonaci a přízvuku britské angličtiny.

Story Club

1391678480.jpgje kroužek zaměřený na čtení v anglickém jazyce. Zařazením zábavných čtecích aktivit si žáci  zlepší pasivní slovní zásobu, naučí se přemýšlet v angličtině a prohloubí čtenářské návyky. Výuka je vedena rodilým mluvčím.

 

Geen Team

1391678592.jpgděti zpravidla 5. nebo 6. třídy si mohou aktivní a nenásilnou formou rozšířit znalosti z oboru ekologie a přírodovědy v angličtině s rodilým mluvčím. Čekají je outdoor aktivity a praktické rozšíření znalostí formou „learning by doing“.


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025