>> Starters | Movers | KET | PET | FCE | Advanced |

CHAKTERISTIKA OBORU ANGLICKÝ JAZYK VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU UNIVERZUM

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2, B1 a B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Od 3. třídy se počet hodin zvyšuje na 4 + 1 hodina konverzace a to až do 9. ročníku. Od 8. ročníku je možné posílit výuku anglického jazyka o další 1 hodinu.

Na I. stupni představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání a směřuje k vykonání jazykové zkoušky Starters.

Jde nám především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost soustřeďujeme na osvojení zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Metody a formy práce máme založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuku propojujeme s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebíráme některé techniky a obohacujeme je novými prvky, využíváme nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky zařazujeme i vhodné programy na PC. Snažíme se rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu, invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

Na II. stupni jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků.

Pozornost věnujeme rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Prohlubujeme povědomí žáků o kultuře cizích zemí. Podporujeme další rozvíjení komunikačních dovedností žáků v účasti na zahraničních jazykově poznávacích zájezdech.
Jazykově nadané žáky připravujeme na 3 druhy mezinárodních cambridgeských zkoušek, organizovaných syndikátem Cambridge ESOL, který je součástí britské univerzity Cambridge.
Tyto mezinárodní zkoušky jsou uznávané na celém světě a získané certifikáty mají celoživotní platnost. Jsou organizovány ve spolupráci s British Council, jedinou organizací v České republice, která tyto zkoušky nabízí.
Žáci 5. ročníku se připravují na úspěšné složení zkoušky YLE/Young Learners English/Movers. Tato zkouška je pro žáky objektivním potvrzením znalostí získaných v hodinách anglického jazyka a představuje ideální úvod do světa cambridgeských zkoušek, zejména tím, že je pozitivně motivuje k dalšímu studiu angličtiny.
V 6. ročníku se žáci připravují na zkoušku KET/Key English Test/, jejíž úspěšné složení je předpokladem přípravy na vyšší úrovně, zkoušku PET/ Preliminary English Test/ a FCE /First Certificate in English/ jejíchž příprava probíhá v 8. a 9. ročníku.
Podrobnější informace o mezinárodních zkouškách naleznete na www.britishcouncil.cz.

English Visits

1391678063.jpgje rozšíření výuky anglického jazyka v 1. až 9. třídě o vstupy rodilého mluvčího do nejazykových hodin (hodina týdně v každé třídě) zpravidla za přítomnosti učitelů daného předmětu, kteří zajišťují jazykovou a obsahovou podporu pro žáky. Vstupy budeme realizovat v hodinách matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, pracovních činností, výtvarné a tělesné výchovy na I. stupni, resp. v hodinách zeměpisu, dějepisu, pracovních činnostech, občanské, hudební a výtvarné výchově na II. stupni. Od žáků se očekává, že budou schopni v těchto hodinách reagovat, vstřebávat látku a ústně i písemně se vyjadřovat. Cílem těchto vstupů bude zpracovaný tematický projekt v anglickém jazyce, který děti budou prezentovat před ostatními spolužáky.

Geen Team

1391678592.jpgděti z 5. až 9. třídy si mohou během dvou hodin týdně aktivní a nenásilnou formou rozšířit znalosti z oboru ekologie a přírodovědy v angličtině s rodilým mluvčím. Čekají je outdoor aktivity a praktické rozšíření znalostí formou „learning by doing“.

Cooking Club

1391678480.jpgje kroužek vaření, který dětem z druhého stupně rozšiřuje slovní zásobu v kulinářské oblasti (stolování, zdravá výživa, vaření...).

 

English Box

1391678230.jpgje odpolední hodinový program v kombinaci rodilého mluvčího a paní učitelky AJ. Projekt je určen dětem 1. až 5. třídy, je možné dítě přihlásit i na více hodin týdně (po, út a čt od cca 13,15 do 15,00 hod.). Děti mají prostor aplikovat vědomosti a slovní zásobu získanou v hodinách AJ v přímém kontaktu a běžných situacích s rodilým mluvčím. Osvojují si "Everyday English", učí se rychle a spontánně reagovat na otázky. Zdokonalují se v intonaci a přízvuku britské angličtiny. Výuka je vedena zábavnou formou, při které se aktivity rychle střídají a děti zapojují rozdílné smysly. Při hodinách malují, zpívají, pohybují se a pracují. Nemají však pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Hodiny jsou vedeny paní učitelkou angličtiny a rodilým mluvčím.


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
© jpsk 2012