ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Od roku 2004 pracuje na škole žákovský parlament. Zástupci žáků 3. – 9. ročníku mají možnost vyjádřit své připomínky či náměty k chodu školy, konzultovat je s vedením školy i jednotlivými učiteli.

Žákovský parlament spolupracuje při vytváření pěkného prostředí ve škole, podílí se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky.

Stanovy žákovského parlamentu

I.

Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to na začátku školního roku. V každé třídě 3. – 9. ročníku jsou voleni dva zástupci.

II.

Žákovský parlament se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání parlamentu svolává předseda parlamentu.

III.

Cíle žákovského parlamentu

  • vytvářet informační most mezi žáky a učiteli
  • vytvářet zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy
  • předcházet jevům jako jsou šikana, ubližování druhým apod.
  • pomáhat posilovat dodržování školního řádu
IV.

Činnost žákovského parlamentu

  • členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů a vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení
  • každá připomínka bude ředitelem prošetřena a výsledek prostřednictvím zástupců parlamentu oznámen.
  • o zveřejnění informací se starají členové parlamentu formou vývěsky na nástěnce, při osobním kontaktu se spolužáky, při třídnických hodinách apod.

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012
ZÁPIS 2024 na školní rok 2024/2025