Výchovná poradkyně

  • Konzultační činnosti, kariérové poradenství, evidence a koordinace přihlášek a odchodů na SŠ (spolupráce se SŠ)
  • Řešení výchovných a vzdělávacích obtíží a problémů
  • Metodické činnosti – učitelé, uvádění nových ped. pracovníků

Ing. T. Procházková, e-mail: tana.prochazkova@zsuniverzum.cz

Přijímací řízení na střední školy 2019/2020 - základní informace:
Počet přihlášek:  2 identické přihlášky (podávají rodiče žáků ZŠ Univerzum na ŘŠ vybrané SŠ)
Kritéria přijímacího řízení: zveřejňuje ŘŠ - ředitelství školy
Odevzdání vyplněných přihlášek výchovnému poradci ZŠ Univerzum do 15. 2. 2019 (potvrzení kmenovou základní školou - ZŠ Univerzum), na školy s talentovou zkouškou do 23. 11. 2018.
Odevzdání vyplněných a potvrzených přihlášek na střední školy či učiliště do 1. 3. 2019, na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018.
Odvolací lhůta - 3 prac. dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek vydává SZŠ Univerzum pouze 1x (spolu s potvrzenými přihláškami) - doručit ŘŠ do 10 prac. dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí (seznam).
Ztráta zápisového lístku - náhradní zápisový lístek vydá ZŠ na základě čestného prohlášení zákonného zástupce s ověřeným podpisem (součástí je podpis zákonného zástupce i uchazeče).
Povinností zákonného zástupce je dodat do ZŠ kopii rozhodnutí o přijetí dítěte na školu do 7 dnů od vyrozumění.

Přihlášky obdrží žáci ve škole.

Termíny:
čtyřleté obory
1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019

šesti a osmiletá gymnázia
1. termín 16. 4. 20019
2. termín 17. 4. 2019

Náhradní termín:
1. termín 13. 5. 2019
2. termín 14. 5. 2019


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
© jpsk 2012